Občianske právo

 • Náhrada škody spôsobenej na zdraví pri dopravných nehodách
 • Ochrana osobnosti a osobnostných práv
 • Vlastnícke a bytové právo, právo k nehnutelnostiam
 • Zaväzkové (zmluvné) právo

  Rodinné právo

 • Zastupovanie v rozvodovom konaní a iných rodinnoprávnych veciach

  Obchodné právo

 • Právo obchodných spoločností
 • Družstevné právo
 • Obchodné (zaväzkové) právo

  Pracovné právo

 • Náhrada škody na zdraví spôsobená pri pracovných úrazoch a chorobách s povolania
 • Neplatnosť rozviazania pracovného pomeru
 • Kolektívne pracovné právo

  Daňové a spávne právo

 • Daňové poradenstvo
 • Zastupovanie v konaní pred danovými úradmi a orgánmi verejnej správy

  Trestné právo

 • Obhajoba v trestnom konaní
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní

  Právo ochrany osobných údajov

 • Poradenstvo pri ochrane osobných údajov
 • Vypracovanie bezpečnostného projektu podľa zákona o ochrane osobných údajov
 • Leave a Comment