Občianske právo

  • Náhrada škody spôsobenej na zdraví pri dopravných nehodách
  • Ochrana osobnosti a osobnostných práv
  • Vlastnícke a bytové právo, právo k nehnutelnostiam
  • Zaväzkové (zmluvné) právo

    Rodinné právo

  • Zastupovanie v rozvodovom konaní a iných rodinnoprávnych veciach

    Obchodné právo

  • Právo obchodných spoločností
  • Družstevné právo
  • Obchodné (zaväzkové) právo

    Pracovné právo

  • Náhrada škody na zdraví spôsobená pri pracovných úrazoch a chorobách s povolania
  • Neplatnosť rozviazania pracovného pomeru
  • Kolektívne pracovné právo

    Daňové a spávne právo

  • Daňové poradenstvo
  • Zastupovanie v konaní pred danovými úradmi a orgánmi verejnej správy

    Trestné právo

  • Obhajoba v trestnom konaní
  • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní

    Právo ochrany osobných údajov

  • Poradenstvo pri ochrane osobných údajov
  • Vypracovanie bezpečnostného projektu podľa zákona o ochrane osobných údajov
  • Leave a Comment